Etický kodex

 

Etický kodex Mezinárodní asociace uměleckých terapií je pro všechny její členy závazný a  jeho dodržování zvyšuje terapeutovu odbornost a důvěryhodnost vůči klientům, odborné i laické veřejnosti. Dodržování etického kodexu je závazné i pro nositele titulu DT Diplomovaný terapeut.

Etický kodex vymezuje chování uměleckého terapeuta ve vztahu ke klientovi, slouží k ochraně klienta před neodbornými terapeutickými postupy a zároveň chrání terapeuta před spory ze strany klienta, nebo jiného odborného pracovníka. Je to závazný kodex při užívání profesního označení DT.

 

Umělecký terapeut (arteterapeut, muzikoterapeut, dramaterapeut, tanečně - pohybový terapeut) :

 

 1. Zná, dodržuje a respektuje zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy závazné pro výkon profese.
 2. Zachovává lidská práva a důstojnost klientů bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení či sociální postavení.
 3. Má právo odmítnout terapeutickou práci s klientem z důvodů osobních, pracovních, odborných či zdravotních.
 4. Informuje klienta či zákonného zástupce o jeho právech, postupech, metodách, formách, dosažitelných cílech, případných úskalích a komplikacích během terapeutické práce.
 5. Na začátku terapeutického procesu si  s klientem vyjasní role, hranice vztahu klient- terapeut a výši poplatků za tyto služby.
 6. Respektuje jedinečnost každého člověka a své veškeré terapeutické působení směřuje ve prospěch klienta. V žádném případě nesmí docházet ze strany terapeuta k manipulaci s klientem a k prosazování vlastních zájmů.
 7. Ke klientům přistupuje zodpovědně, nestranně a spravedlivě.
 8. Preferuje podporu samostatnosti klienta před soustavnou péčí.
 9. Respektuje individuální potřeby klienta.
 10. Vytváří podmínky vedoucí k všestrannému rozvoji a samostatnosti klienta.
 11. Je morálně bezúhonný, jde příkladem, nesmí zneužít klientovi důvěry a závislosti ani svého postavení vůči klientovi. Vytváří bezpečné a důvěrné prostředí.
 12. Jedná s klientem empaticky, citlivě, ochotně a s úctou.
 13. Podporuje důvěru a dobré mezilidské vztahy mezi klienty a jejich rodinami.
 14. Aktivně spolupracuje s jinými subjekty, respektuje znalosti, zkušenosti, dovednosti i názory svých kolegů a jiných odborníků, dobrovolníků, rodičů.
 15. Pravidelným vzděláváním rozvíjí svoji odbornost a tak celkově přispívá ke zvyšování prestiže terapeutické profese.
 16. Ke své práci přistupuje odborně, profesionálně a odpovědně, za všech okolností zachovává mlčenlivost.
 17. Podléhá pravidelné a odborné supervizi.
 18. Klientovu dokumentaci chrání před zneužitím a znehodnocením, se získanými informacemi pracuje citlivě, zejména při vyhotovování odborných posudků, znaleckých zpráv, doporučení, potvrzení.
 19. Chrání klientovo soukromí, veškeré důvěrné a zdravotní informace, popř. jeho totožnost.
 20. Pokud jeho vzdělání a odborná způsobilost nestačí, nebo z nějakého důvodu není schopen poskytnout adekvátní terapeutickou péči, odešle klienta k jinému odborníkovi.
 21. Jako učitel, supervizor, školitel, výzkumný pracovník si neustále udržuje vysoký odborný kredit, zabývá se nejnovějšími vědeckými poznatky, které předává svým studentům a podporuje tak jejich odborný růst.
 22. Z porušení etického kodexu může vůči členům MAUTu  asociace MAUT vyvodit důsledky. U nositelů titulu DT Diplomovaný terapeut může mít porušení etického kodexu za následek odebrání možnosti užívání titulu DT. O důsledcích porušení v daném případě rozhoduje Akademie Alternativa s.r.o.
 
Seznam "Diplomovaných terapeutů": odkaz zde