Cíle asociace

 

Cíl činnosti:

A. Prvořadým cílem činnosti sekce muzikoterapie je hájit a prosazovat oprávněné profesní zájmy svých členů, koordinovat jejich činnost a v etické rovině korigovat výkon muzikoterapeutické praxe. Za tím účelem sekce muzikoterapie zejména:

 1. Jedná jménem svých členů s orgány státní správy, spolupůsobí v legislativních procesech, vyřizuje základní organizační otázky apod., to vše tak, aby postavení muzikoterapeutů bylo společensky důstojné a relevantní srovnatelným odbornostem. Snaží se prosadit možnost terapeutů spolupracovat s ostatními odborníky a mít možnost nahlédnout do diagnostických závěrů jednotlivých odborníků, týkajících se klienta, kterého mají ve své péči. Nastavit možnost ucelené rehabilitace.
 2. Aktivně spolupůsobí při vytváření takového stavu, aby muzikoterapie byla vykonávána osobami k tomu odborně i morálně způsobilými. Způsobilost k výkonu bude průběžně kontrolována, začínajícím členům bude nabídnuta možnost supervize v zařízeních, po domluvě s vedením jednotlivých zařízení.  
 3. Vytváří podmínky ke stálému zvyšování odbornosti svých členů, zpracovává zásadní koncepční a metodickou problematiku. Ve spolupráci s Akademií Alternativa umožňuje muzikoterapeutům další možnosti sebevzdělávání v navazujících oborech, rozšiřujících erudovanost muzikoterapeuta. 
 4. Navenek zajišťuje šíření takové osvěty, aby byla zajištěna náležitá komunikace s veřejností při vymezení specifik a společenského poslání muzikoterapie, která je u nás ještě stále v začátcícha její prosazení v legislativě nás ještě čeká.
 5. Pořádá odborné konference, kde umožňuje veřejnosti seznámení s problematikou nejen muzikoterapie ale všech uměleckých terapií.
 6. Zastřešuje jednotlivé terapeuty v praxi, s tím, že prověřuje jejich činnost v rámci etického kodexu + příp.i v rámci dalších relevantních dokumentů, vymezujících práva a povinnosti muzikoterapeuta.
 7. Ve spolupráci s Akademií Alternativa provádí lektorskou činnost na podporu osvěty a zvýšení zájmu o tuto problematiku, s možností doporučení dalšího rozšíření znalostí o tomto  oboru  na půdě Akademie Alternativa.
 8.  V časopise MAUT má možnost pomocí článků a příspěvků redaktorů, odborníků i studentů Akademie Alternativa rozšiřovat náhled na problematiku muzikoterapie.
 9. Další možností je pomocí webových stránek  MAUTu dát vědět o aktivitách sekce muzikoterapie.
 10. Navazuje spolupráci s ostatními sekcemi muzikoterapie nejen v naší republice, ale i v Evropě.
 11. Bere na vědomí stanovy nejen MAUTu, ale i  EMTC (Evropské konference muzikoterapie, kde je MAUT řádným členem od 14.11.2OO9.)