Anotace workshopů a přednášek:

 
 

 Ba. Denise Gospodarek (Německo)

 
 
PŘEDNÁŠKA:
 
Téma: Tanečně - pohybová terapie v psychiatrickém zařízení
 

Tanečně - pohybová terapie je zaměřena na vyjadřovací prostředky a všechny aspekty, které jsou spojené s osobností člověka.  Proto tanečně - pohybová terapie ukazuje pacientům a klientům přímou cestu k opětovnému spojení sám se sebou a navázání kontaktu s vnitřním světem prožívání. Tohoto kontaktu je dosaženo pomocí tělesného vyjádření v pohybu, cvičení vnímání, nonverbální vztahové komunikace atd. V psychiatrii se jedná o relativně novou terapeutickou formu práce, která je stále více aplikovaná. Pro taneční terapeuty je v prostředí psychiatrie cílem dosažení klimatu, ve kterém se pacienti mohou cítit jistě a svou důvěru rozvíjet a otevírat se.

 
 
WORKSHOP:
 
Tanečně - terapeutické techniky, které jsou bezpečné a vhodné pro prostředí psychiatrie.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Mgr. Marie Beníčková,Ph.D.

 
 
PŘEDNÁŠKA:
Téma: Psychosomatická muzikoterapie -  aneb dialog těla a duše
Přednáška seznámí se základním konceptem muzikoterapeutické metody Psychosomatická muzikoterapie. Nastíní základní principy muzikoterapeutické intervence v kontextu bio - psycho - sociálně - spirituálního paradigmatu. 


WORKSHOP:
Téma: Psychosomatická muzikoterapie - aneb dialog těla a duše
Workshop uvede praktické ukázky práce v rámci metody Psychosomatické muzikoterapie a seznámí s konkrétními   postupy u různých cílových skupin klientů se zřetelem ke konkrétní diagnóze.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

RNDr. Hana Pavelková

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Vícegenerační umělecká skupina jako dynamický potenciál pro nové perspektivy

Komunikativní působení umění v kontextu mezigenerační skupiny rozšiřuje možnosti individuální arteterapie o další faktory v sociálním, rodinném a vnitřním systému jednotlivých členů skupiny jako je důvěra, soudržnost, zpětná vazba nebo víra v možné změny.

 

WORKSHOP:

Téma: Kreslení poslepu – vnitřním okem pozorovat a portrétovat sám sebe.

Mluveným slovem doprovázená pomyslná cesta uvnitř tělem a její přenesení uhlem na papír vytváří nové impulsy pro vnímání různých forem vlastního Já, a to na úrovni fyzické, emocionální, mentální, sociálně-kulturní či mystické.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Podíl stresu na aktuální psychický stav člověka

Přednáška je zaměřena na aktuální stav duševního zdraví populace České republiky a vychází z vládních dokumentů a ze zprávy WHO a Evropské rady pro zdraví. Navazuje na závěrečnou zprávu o aktuálním zdraví populace ČR za rok 2017. Varování před zvýšeným stresem se objevuje ve všech sférách lidského života, přitom řadu stresových situací podceňujeme nebo necháváme stres působit na organismus tak dlouho, než vznikne nemoc. Stres způsobuje vážné zdravotní obtíže a mnohdy je původcem psychosomatického onemocnění. Proto je zapotřebí jej nejprve poznat a pochopit a poté se zaměřit na pozitivní využívání eustresu pro osobní rozvoj jednotlivce i skupiny. V rámci uměleckých terapií lze velmi dobře s technikami eustresu pracovat a díky těmto přístupům můžeme kladně působit na lidské zdraví.

Klíčová slova: stres, psychosomatika, zdraví, umělecké terapie, klientWORKSHOP:

Téma: Zvuk v psychomotorické terapii

Workshop je zaměřen na senzomotoriku člověka a její vliv na kvalitu života každého z nás. Zvuk je všude kolem nás a díky němu se u člověka objevují pozitivní i negativní emoce, které mohou přinášet nové a mnohdy nečekané, zkušenosti. Při práci s klienty se zaměřujeme na schopnost jednotlivců se zvukem pracovat a na možnosti využití těchto poznatků u každého jednotlivce v běžném životě i v profesní praxi. Díky psychomotorickým aktivitám, které se zaměřují v rámci psychomotorické terapie na práci se zvukem, můžeme při prožívání pohybových aktivit lépe specifikovat reakce klientů na zvuky a současně jim můžeme díky zvukům zprostředkovat nové poznatky a získat nové zkušenosti. Při práci budeme využívat jednoduché materiály a náčiní – klíče, ruličkové brýle, noviny, jogurtové kelímky, klubíčko, šátky. Většina aktivit je doprovázena speciálním hudebním doprovodem.

Klíčová slova: senzomotorika, zvuk, psychomotorická terapie, zdraví, kvalita života

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D.

 
 
PŘEDNÁŠKA:
Téma: Literárny text ako príležitosť pre dialóg s akcentom na zvládanie vnútorného temporytmu – napätia a uvoľnenia
 
 
V literárnom texte môžeme nájsť príležitosť nielen pre vnútorný dialóg, ale súčasne môže byť výzvou pre zorientovanie sa v sociálnych súvislostiach, konkrétne v dešifrovaní vlastností, prostredia, vzťahov. Jeho tvorivé uchopenie nám môže pomôcť stimulovať zvládanie vnútorného napätia s dôrazom na emocionálnu stabilitu. Za prostriedok takýchto postupov považujeme podporné biblioterapeutické  a dramatoterapeutické prvky, ktorých jadro je v rolovej hre.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Slávka Chlupková

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Pohyb jako prevence

LOKOMOCE znamená pohyb. Pohyb je základem života, člověk se vyvinul k tomu, aby se hýbal. Pohyb člověka by měl být pestrý, komplexní, koordinovaný, zábavný. Měl by ctít anatomické a biomechanické zákonitosti. Pokud tomu tak není, dochází k poškozování pohybového aparátu a bolestivým stavům. Představíme Vám, jak má správný pohyb vypadat, jak předcházet vadnéhu držení těla, svalovým dysbalancím, které postihují dnešní populaci, počínaje dětmi.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Mgr. Petr Exler, Ph.D.

 

WORKSHOP:

Téma: Jak vnímat výtvarné umění

Výtvarné umění jako terapeutický prostředek, který si účastníci vyzkoušejí během aktivizujících činností v Muzeu umění v Olomouci. Umělecká díla nabízejí otevřený prostor ke klidu , harmonii a povzbuzení, jsou schopné probudit naše touhy, city a emocionálně zasáhnout. Jsou protiváhou v našem konzumním přesyceném světě.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Antonín Kotačka 

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Kreativní muzikoterapie
Přednáška obsahuje základní přehled jednotlivých principů a technik kreativní muzikoterapie. Popisuje proces navázání vztahu mezi terapeutem a klientem. Na závěr se přednáška zmiňuje o propojení profese muzikoterapeuta s ostatními vědními obory, k nimž patří speciální pedagogika, psychologie a neurologie. 


WORKSHOP:
Worskhop nabízí účastníkům praktické vyzkoušení a získání zkušeností v hudební improvizací. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Josef Zajíček

 

WORKSHOP:

"Znamení gest"- energie v pohybu. Dramaterapeutické cvičení dialogického jednání v zrcadle a improvizaci.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Tomáš Beníček

 

WORKSHOP:

Téma: Arteterapie jako možnost sebereflexe s aktuálním zachycením v čase

Arteterapie nabízí prostor s jinou perspektivou, která umožňuje klientům jiný úhel pohledu i s odstupem času. Vytvoříme si prostor pro svůj záznam, který umožní nahlédnout a pochopit i jiné důležité chvíle našich životů.

 

Téma: Tanečně – pohybová terapie a nová metoda „Taneční konstelace“

Pomocí technik tanečně – pohybové terapie se připravíme na fázi objevování skrze tělo a novou metodickou rovinu, která využívá poznatků z oblasti metody známé jako Labanova analýza pohybu. Taneční konstelace je autorská metoda manželů Beníčkových.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

 Bc. Martina Kulašová a Světlana Škarohlídová
 

WORKSHOP:
 

Téma: Tanečně - pohybová terapie u dětí v předškolním věku
Pro předškolní děti je pohyb pravděpodobně nejčastější denní činností a přirozeně tak rozvíjí celou jejich osobnost. Na workshopu si vyzkoušíte, jak lze prvky tanečně-pohybové terapie zařadit do výchovně-vzdělávacího procesu v mateřské škole. Osvojíte si konkrétní pohybové aktivity a cvičení ověřené v praxi nejenom pedagogy, ale především dětmi.

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Elena Schmutzová

 
WORKSHOP:
 
Téma: Základní prvky umění eurytmie ve sloveském lidovém tanci
Základní prvky pohybového umění eurytmie ve slovenském lidovém tanci

Více zde: https://www.maut.cz/nabidka/ars-terapeutica-2018/
Základní prvky pohybového umění eurytmie ve slovenském lidovém tanci

Více zde: https://www.maut.cz/nabidka/ars-terapeutica-2018/
Základní prvky pohybového umění eurytmie ve slovenském lidovém tanci

Více zde: https://www.maut.cz/nabidka/ars-terapeutica-2018/
Základní prvky pohybového umění eurytmie ve slovenském lidovém tanci

Více zde: https://www.maut.cz/nabidka/ars-terapeutica-2018/
V dnešnom čase globalizácie ponúka tradičná ľudová kultúra možnosti vedomého objavovania tvorivých síl, ktoré pôsobia nielen obohacujúco, ale i harmonizujúco. Slovenské ľudové tance v sebe ukrývajú múdrosť a tvorivú silu mnohých generácií. Pohybové umenie eurytmia a slovenské ľudové tance obsahujú umelecké prostriedky, ktoré pôvodne vnikali na podobných základoch a preto medzi týmito dvoma pohybovými umeniami existujú prirodzené prepojenia. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soňa Šebela

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Arteterapeutická praxe s drogově a alkoholově závislými v různých stádiích léčby.

Zkušenost s klienty v průběhu léčby a v doléčovacím procesu drogově a alkoholově závislých. Rozdílná témata v obou fázích léčebného procesu a možnosti arteterapie tyto procesy ovlivnit.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Světlana Škarohlídová a Mgr. Lucia Fogašová

 

Ranní probuzení rozcvičkou:

Zámerom ranného spoločného prebudenia pohybom je naladiť sa na seba, na skupinu a na priestor, v ktorom budeme. Dopriať si čas sa na chvíľku zastaviť a byť vedome vo svojom tele. Jednoduché, fyzicky nenáročné cvičenia budú pozvánkou na rozprúdenie energie na ráno.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------