Předmět soudního sporu - dopis CZMTA

 
 

Předmětem soudního sporu je dopis CZMTA, který byl zaslán na ministerstva, vysoké školy, do Evropské muzikoterapeutické konfederace EMTC a na další instituce a především zveřejněn na webu CZMTA a sociální síti Facebook. Předmětem soudního sporu tedy není to, co proklamuje ve svém prohlášení CZMTA – tedy rozdílné názory  zástupců odborné veřejnosti, ale předmětem  žaloby je veřejný zásah do dobré pověsti MAUTu a Akademie Alternativa s.r.o.,  a to zveřejněním nepravdivých a dehostujících informací, které měly dle našeho názoru dovršit dlouhodobý záměr předsedy CZMTA Matěje Lipského, a to „zbavení se“ MAUTu (viz. Bod č.2 – záměr CZMTA) Internet je mocné médium a proti pomluvě není takřka obrany. Následující řádky poodhalí zákulisí celé situace, která dospěla až do soudní síně:

 

Popis událostí:

V roce 2012 započala práce v Národní soustavě povolání (NSP) na ukotvování profese muzikoterapeut a arteterapeut. Představiteli NSP (realizátor projektu -  Ministerstvo  práce a sociálních věcí) byla do funkce vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání schválena Dr. Marie Beníčková. V její kompetenci bylo vytvoření pracovní skupiny, do které byli jmenováni vysokoškolští profesoři, praktikující muzikoterapeuté a arteterapeuté, odborníci zvučných jmen s dlouholetou praxí. Mezi nimi např. muzikoterapeut Josef Krček (tehdejší člen CZMTA) nebo p. František Kšajt (člen ČAA – České asociace arteterapie).

Pracovní skupina byla otevřena názorům široké veřejnosti a poznámky z řad odborníků zapracovávala do svých návrhů. Představení projektu a zahájení otevřené komunikace s veřejností proběhlo formou Otevřeného setkání, kterého se zúčastnili mimo jiné i členové vedení CZMTA a ČAA (viz. prezenční listina). Vzniklé připomínky (připomínková listina) byly zaznamenány písemně a dále se s nimi pracovalo v rámci další komunikace mezi účastníky setkání a dalšími institucemi i jednotlivci. Na tvorbě profesních standardů pracovní skupina úzce spolupracovala např. s Dr. Jitkou Pejřimovskou – Kavanovou (tehdejší členkou vedení CZMTA a jedinou supervizorkou v ČR schválenou EMTC).

 

Dopis CZMTA  zveřejněný na webu:

            Ačkoli pracovní skupina teprve zahájila svou činnost a výstupy byly povahy orientační – tedy předložené k návrhům, vznikl ze strany CZMTA dopis, který byl dlouhodobě zveřejněn a který je dnes předmětem soudního sporu, kde CZMTA stojí na straně obžalovaného pro neoprávněný zásah do dobré pověsti.

Uvedeme několik citací z daného dopisu i s naším komentářem:

1.      Citace: „Navrhujeme ustanovení pracovní skupiny složené z uznávaných odborníků těchto oborů.“

„Navrhujeme zajištění odborné způsobilosti tím, že členové pracovní skupiny budou lidé se skutečným odborným kreditem.“

„Nesouhlasíme s obsazením pracovní skupiny ve složení, o kterém máme pouze neoficiální informace.“

 

Komentář: Jestliže měla CZMTA o složení pracovní skupiny pouze neoficiální informace, jak mohla věrohodně a spravedlivě posoudit odbornost členů pracovní skupiny?  Kdo dal právo CZMTA, aby tímto způsobem veřejně napadala odbornost vysokoškolských profesorů, odborníků mezinárodní působnosti, výzkumné, přednáškové i publikační činnosti i dlouholetých praktiků, když sama CZMTA neznala složení pracovní skupiny? Napadání odbornosti dalších muzikoterapeutů a arteterapeutů, které mimo jiné neznám, není právě toto porušením např. Etického kodexu EMTC, který CZMTA přijala za „vlastní“? Jak to, že Etická komise CZMTA připustila takové jednání CZMTA, kdy má hájit etiku a dokonce posuzovat např. etická pochybení členů CZMTA? Jedná se o navození spolupráce mezi odborníky nebo o pouhou snahu veřejně zdiskreditovat a pomluvit kolegy z oboru, o kterých však neměla CZMTA informace, tedy je neznala, natož aby posuzovala jejich skutečný odborný kredit, který CZMTA zpochybňuje?

 

2.      Citace: … máme námitku proti odborné způsobilosti pracovní skupiny a její vedoucí Mgr. Marii Beníčkové, Ph.D., která by se měla zabývat tak zásadní otázkou jakou je tvorba profesních podkladů pro povolání muzikoterapeut a arteterapeut.“

 

1.       Komentář: Opětovně zpochybnění pracovní skupiny, kterou CZMTA nezná (viz. komentář bod 1), ale dokonce i odborné zpochybnění Dr. Marie Beníčkové (www.mb-muzikoterapie.cz), která v té době byla a je prezidentkou MAUTu. Odbornost muzikoterapeutky a vysokoškolské pedagožky, která získala jako jedna z prvních (2006) (pokud ne jako zcela první v ČR) doktorát a vědeckou hodnost v oblasti muzikoterapie, absolventku dlouhodobého sebezkušenostního výcviku a muzikoterapeutického studia, vysokoškolskou pedagožku s výzkumnou, přednáškovou, publikační praxí a s více než 20 tiletou  muzikoterapeutickou praxí u nás i v zahraničí, autorku metod a metodik v oblasti muzikoterapie atd.  Patří dokladovatelně k zakladatelům české muzikoterapie, ačkoli M. Gerlichová jako zástupce za ČR v EMTC (potažmo členka CZMTA) ji asi „náhodou“ ze zakladatelů české muzikoterapie na webu EMTC vypustila. Nebo ne náhodou, když se MAUT jako rovnocenný člen k danému vyjádřil a web stejně zůstal ve stejné podobě – tedy mezi těmito „pionýry – 2. odstavec na webu EMTC https://emtc-eu.com/country-reports/czech-republic/ není ani jeden člen MAUTu. Náhoda nebo jednostranně uplatněná moc delegátky M. Gerlichové, která je oproti Dohodě z roku 2009 a za protestů MAUTu jako rovnocenného člena EMTC stále na místě zástupce za ČR? (viz. Bod. 1 -  CZMTA dlouhodobě  porušuje Dohodu o společném zástupci za ČR v EMTC)

 

 

3.     Citace: „Nepopíráme pozitivní roli MAUTu a Akademie Alternativa v oblasti rozvoje a propagaci umělecko – terapeutických oborů. Ve věci tvorby profesních podkladů ji však nepovažujeme za kompetentní.“

 

Komentář: Předně je důležité uvést, že MAUT ani Akademie Alternativa (vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT) nebyly v jakémkoli právním vztahu k NSP a ani jedna z institucí nebyla členem pracovní skupiny. Nad rámec poskytneme informace o vzdělávací instituci Akademie Alternativa, která díky akreditaci MŠMT je institucí podléhají kontrole státu a výukové programy prošly přísným akreditačním řízením. Pedagogy, lektory a spolupracovníky této školy jsou zvučná jména tuzemská i světová (např. Dr. Marian Liebmann nebo Prof. Helen Payne (Velká Británie), další odborníci z Belgie, Velké Británie, Slovenska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Lotyšska, Chorvatska - mezi než patří vysokoškolští pedagogové, psychologové, terapeuté z praxe i představitelé, profesní a řádní členové mezinárodně působících asociací a konfederací (Evropská konfederace muzikoterapie EMTC se sídlem v Bruselu, Světová federace muzikoterapie / WFMT, Belgické asociace tanečně – pohybové terapie, Britské asociace tanečně - pohybová terapie, Britská asociace arteterapie atd. Více www.akademiealternativa.cz

Z  jakého práva a z jakého postavení si CZMTA dovoluje tvrdit, že MAUT není v dané věci kompetentní? Kde se bere v CZMTA odvaha a motivace tímto způsobem kritizovat rovnocenně postavenou profesní organizaci, která je stejnou profesní organizací jako CZMTA?

 

4.      Citace: „Akademie Alternativa představuje značné riziko střetu zájmů, tedy upřednostnění osobních zájmů, cílů, priorit, před zájmem odborné kvality oboru a v důsledku i zájmem a bezpečím klientů a pacientů.“

Komentář: Tak toto vyjádření CZMTA pedagogy, lektory, významné zahraniční terapeuty, konfederace i asociace tuzemské i zahraniční včetně studentů skutečně pobouřilo a urazilo. Kde vzala CZMTA tak silnou motivaci, že terapeuty a představitele i významných zahraničních institucí označila za osoby, které ohrožují pacienty a klienty?  V očích veřejnosti je označila za ty, kteří porušují etické normy, kodexy i lidská pravidla tím, že podle CZMTA upřednostňují své osobní zájmy před odbornou kvalitou oboru? Tato veřejná obvinění ze strany CZMTA vnímáme jako mezinárodní ostudu a situace nabádá k mnoha otázkám. jaká je motivace CZMTA k takovým obviněním?

 

5.      Citace:  „ K této žádosti a námitce se připojují zástupci Vysokých škol.“

Komentář: Naše zkušenosti jsou odlišné. Vysoké školy a univerzity se dokonce od daného dopisu distancovaly. Jako příklad uvádíme přípis Univerzity Palackého v Olomouci, kdy dopis podepsala Bc. Martina Friedlová (členka rady CZMTA). Rektor univerzity se přímo distancuje od jednání Bc. Martiny Friedlové. (viz. přípis).  Další lidé, kteří podepsali onen dopis, jsou nějakým způsobem spojeni s CZMTA nebo s asociacemi, se kterými CZMTA spolupracuje. Dopis na první pohled vypadá jako názor odborné veřejnosti včetně vysokých škol a institucí, ale pokud rozpletete klubko vztahů mezi podpisy a CZMTA, pak dle našeho názoru nelze mít dané podpisy za věrohodný a nezaujatý názor odborné veřejnosti. Proč se CZMTA zaštiťuje ve svém jednání takto spřízněnými osobami a má potřebu tímto způsobem působit na veřejné mínění?

 

 

    Bohužel, M. Gerlichová (členka CZMTA, bývalá místopředsedkyně CZMTA a zástupce za ČR v EMTC) nepravdivé informace ohledně vysokých škol a dění v ČR poskytla i na valné hromadě EMTC, informace z valné hromady jsou stále vyvěšeny na webu s bohatou mezinárodní návštěvností. Nejen že opětovně s MAUTem (jako řádným členem EMTC) nikdo neprojednal to, co se bude o ČR v mezinárodním rozsahu referovat, ale ještě M. Gerlichová uvedla nepravdu, kterou se cítí MAUT nyní mezinárodně poškozen. Největší problém, který přesahuje dění v ČR, je smutná skutečnost, že díky nejen tomuto nepravdivě prezentovanému pohledu, má dle našeho názoru česká muzikoterapie nepříjemný nádech i ve světě (viz. zpráva M. Gerlichové na valné hromadě EMTC)

      CZMTA tvrdí, že pracovní skupina chtěla ukotvit muzikoterapii a arteterapii do služeb a tím oba obory degradovat. Opětovně je nutné pracovní skupinu hájit. Představitelé NSP ukotvili pracovní skupinu do sektorové rady, která zabezpečovala oblast služeb. Avšak muzikoterapie a arteterapie byla vedena ve významu služby sociální, tedy včetně všech nároků, které jsou pro sociální službu typické.

      Pracovní skupina byla nakonec zrušena, ale NE z důvodu jakéhokoli pochybení pracovní skupiny (nebo dokonce chybného postupu MAUTu a Akademie Alternativa), jak je veřejně CZMTA mylně prezentováno, ke zrušení pracovní skupiny došlo z důvodu „ názorové nejednotnosti zájmových skupin v oblasti muzikoterapie a arteterapie“. Citace z přípisu ministra práce a sociálních věcí (viz. přípis MPSV)

    Citací bychom mohli uvést více, ale jsme přesvědčeni, že tato krátká ukázka postačuje pro alespoň základní exkurz do pravé podstaty sporu. Na obhajobu – někteří členové CZMTA tento dopis odmítli podepsat. Dopis odmítla podepsat např. doktorka Jitka Pejřimovská (tehdejší členka Rady CZMTA). Vnímala však od CZMTA značný tlak na podepsání daného dopisu. Přesto nepodepsala, navíc i odešla z CZMTA - z organizace, kterou spoluzakládala. Dnes tato významná osobnost členkou CZMTA není. Byla však  nucena obrátit se na právní kancelář, která s CZMTA komunikovala o  odstranění neoprávněných výroků o její osobě uvedené na webu CZMTA.

    V dané situaci již nezbývala jiná možnost, než podat žalobu.  Výsledkem soudní sporu nemá být nic jiného než veřejná omluva CZMTA. Žádné finanční odškodnění, ale jen prostá lidská omluva. Bohužel, CZMTA na svých tvrzeních stále trvá. Žaloba vznikla z důvodu ubránit vlastní čest a zastavit CZMTA v dlouhodobém jednání, které vnímáme jako snahu o naplnění prvotního záměru „zbavení se“ MAUTu.