Dramaterapie

 

Co to je dramaterapie ?

Odpovědí lze najít mnoho, držme se třeba M. Valenty : Dramaterapie je léčebně-výchovná (terapeuticko-formativní) disciplína, v níž převažují skupinové aktivity využívající ve skupinové dynamice divadelních a dramatických prostředků k dosažení symptomatické úlevy, ke zmírnění důsledků psychických poruch i sociálních problémů a k dosažení personálně sociálního růstu a integrace osobnosti...

Na otázku jaké jsou cíle dramaterapie pěkně v devíti bodech odpovídá R.Emunahová :

 

1. Zvyšování sociálni interakce a interpersonální inteligence.

2. Získání schopnosti uvolnit se.

3. Zvládnutí kontroly svých emocí.

4. Změna nekonstruktivního chování.

5. Rozšíření repertoáru rolí pro život. 

6. Získání schopnosti spontánního chování. 

7. Rozvoj představivosti a koncentrace. 

8. Posílení sebedůvěry, sebeúcty a zvyšování interpersonální inteligence. 

9. Získání schopnosti poznat a přijmout svoje omezení i možnosti.... 

 

 

HISTORIE DRAMATERAPIE

Má kořeny už v rituálech paleolitického lovce, neolitického zemědělce a rodového léčitele-šamana. Aristoteles objevil katarkticý účinek dramatu. Edukační divadlo středověku a didaktické divadlo později rozvíjí kognitivní, emocionální a konativní stránky osobnosti.. 17.-18.stol. - léčba bludů pacienta pomocí divadelní intervence, divadlo jako léčebná procedura. 19.stol.- vznikají divadla na psychiatrických klinikách. 20.stol.- J.L.Morena zakládá ve Vídní - 1908 - kreativní drama, 1921 - Divadlo spontaneity, 1929 - Divadlo improvizace, 1934 - zavádí psychodrama do praxe léčebny. Paralerně se dramaterapie rozvíjí v USA, GB, F a v 60. letech 20.stol. se dramaterapie vyděluje z psychodramatu.. Do ČR oficiálně proniká až v devadesátých letech..

 

A jaké jsou základní techniky dramaterapie?

Podržme se struktury technik jen jako možného zdroje, například /M.Valenta/ : Citová exprese, skupinová interakce, tělesná aktivita, budování důvěry ve skupině, pozorování a koncentrace, exprese a komunikace, rozvoj role a charakteru, kooperace skupiny, sebepoznání, dávání a přijímání, skupinová tvořivost a percepce, pohled zpět a slavnosti.

 

V současné době nabízí vzdělání a výcvik v dramaterapii v ČR :

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, DAMU v Praze, Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících DIFA JAMU Brno, Denní sanatorium Fokus Praha, Akademie Alternativa s.r.o.- Dramaterapie

Autor článku: Mgr. Josef Zajíček