Mgr. Marie Beníčková, Ph. D.

 

 

Vzdělání:

1989 - 1993     Gymnázium Tábor - specializace - živé jazyky

1993 - 1999     Pd F UK Praha - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - studijní obor: český jazyk a literatura - hudební výchova

1998                Absolventský koncert - obor příčná flétna

2006                Pd F MU Brno – udělen titl. Ph. D. 

studijní program - specializace v pedagogice. Disertační práce: Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie

2007 - 2012     Werbeck metoda - škola odhalení hlasu (terapie zpěvem) - hlavní lektoři z Chorvatska a Německa, pětiletý výcvik akreditovaný MŠMT, dotace 622 hodin

            

  

 

Další vzdělávání a certifikáty:

      -    vzdělávání pedagogických pracovníků (hudební výchova, český jazyk, 
           pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, terapie)

      -    vzdělávání v oblasti interpretace hudby - kurzy

      -    tuzemská i zahraniční spolupráce (konzultace s předními odborníky 
               v oborech muzikoterapie, psychologie, pedagogika a speciální pedagogika, 
               dramaterapie, psychoterapie atd.)

     

 

 

Praxe:

1994 - 1996      ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav     

1998 - 2001      ZŠ Tábor – učitelka 6. třídy

                              projekty : „Svět očima dítěte“ - reedukační techniky určené 
                              pro žáky s poruchami učení a chování, sociopatologické jevy

2000 – 2006      DÚSP Černovice u Tábora – supervizorka muzikoterapie

2001 - 2006       ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře - učitelka

2003 - 2005       PdF JU České Budějovice - odborná asistentka katedry Hv

2005 - 2009       PdF JU České Budějovice – výuka muzikoterapie – katedra Výchova ke zdraví

2004 - 2008       PdF MU v Brně – výuka muzikoterapie v rámci celoživotního vzdělání arteterapie

2006 -               PdF UP v Olomouci - katedra Hv - výuka muzikoterapie, didaktika Hv

2006 - 2013       VOŠS Charitas – výuka muzikoterapie

2007                 SAGAPO Bruntál – supervizorka muzikoterapie

2007 -               ZUŠ Moraský Beroun - ředitelka

 

 

 

Členství v profesních organizacích, lektorská činnost:

1999 – 2005    SSŠ Tábor – okresní metodička hudební výchovy

1999 -             Lektorka seminářů DVPP (Střediska služeb školám - ČR, Pedagogická centra - ČR, 

                        PdF UP Olomouc – CIV, ČHS – SPHT)

2001 – 2004    PC České Budějovice – odborná a metodická činnost v krajské sekci Hv

2004 -             ČHS – Společnost pro hudební terapii – předsedkyně a hlavní lektorka

2008 -  2013   Moravská asociace uměleckých terapií – o.s. – předsedkyně

2008 -            IPPP ČR – lektorka muzikoterapie

2011 -            WFMT (Světová federace muzikoterapie) - jednatelka za ČR (MAUT)

2013 -            MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií - prezidentka

 

  

 

Publikační činnost, konference:

- duben 2001 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc

   „Využití prvků muzikoterapie v hodinách hudební výchovy“

- červen 2002 - Ostrava - konference Pd F Ostravské univerzity - Janáčkiana 

   „K hudebním aktivitám na jihu Čech z hlediska školní výchovy a pedagogiky volného času“

 - říjen 2002 - Brno - konference Pd F MU Brno - katedra Hv
  „ K problematice sluchové percepce v hudební pedagogice“

 - listopad 2002 - České Budějovice - konference Pd F JU České Budějovice

  „ Lze cílenými hudebními aktivitami zefektivnit hodiny českého jazyka a literatury?“

 - listopad 2002 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc

 „ K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy
  na základních školách“

- září 2003 - konference „Výchovu rozumem obohatit o rozměr srdce a úcty ke
  všemu, aneb bez celostního pohledu na svět se škola nezmění“ - Praha
  - muzikoterapeutická dílna

 - listopad 2004 - aktivní účast na konferenci „Hudba léčitelka“
   PdF JU České Budějovice „ Prvky muzikoterapie nejen ve školní praxi“

- 2005 Břicháčková, M. (Beníčková): . Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie. Brno, 2005. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy.

- listopad 2006 – „K problematice vzdělávání v oblasti muzikoterapie a hudebně – edukační terapie“ AEDUCA FF UP Olomouc

- 2008 – Břicháčková, M. (Beníčková), Vilímek, Z.:Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky v základní škole speciální. Praha, IPPP ČR, 2008.

-2010 – Beníčková,M., Vilímek, Z.: Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika (1. díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

- 2010 - Beníčková, M.: Specifické poruchy učení z pohledu metodiky hudba těla (2.díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 

- 2011 - Beníčková, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada, 2011)

- 2017 - Beníčková, M.:  Muzikoterapie a edukace (Grada 2017)

 

  

 

Grantová činnost:

2002         PdF JU České Budějovice – Grant FRVŠ – lektorka muzikoterapie

2003         PdF UP Olomouc – lektorka muzikoterapie

2004         PdF JU České Budějovice – lektorka muzikoterapie

2005         PdF JU České Budějovice – koordinátorka grantu MŠMT 

                  – Muzikoterapie jako prevence sociopatologických jevů

2006         Grantová činnost v rámci EU, OP-RLZ