top of page

Acerca de

Sphere on Spiral Stairs

CÍLE ASOCIACE

Cíl činnosti:

Prvořadým cílem činnosti MAUTu je hájit a prosazovat oprávněné profesní zájmy svých členů, koordinovat jejich činnost a v etické rovině korigovat výkon umělecko - terapeutické praxe. Za tím účelem MAUT zejména:

 1. Jedná jménem svých členů s orgány státní správy, spolupůsobí v legislativních procesech, vyřizuje základní organizační otázky apod., to vše tak, aby postavení muzikoterapeutů bylo společensky důstojné a relevantní srovnatelným odbornostem. Snaží se prosadit možnost terapeutů spolupracovat s ostatními odborníky a mít možnost nahlédnout do diagnostických závěrů jednotlivých odborníků, týkajících se klienta, kterého mají ve své péči. Nastavit možnost ucelené rehabilitace.

 2. Aktivně spolupůsobí při vytváření takového stavu, aby muzikoterapie byla vykonávána osobami k tomu odborně i morálně způsobilými. Způsobilost k výkonu bude průběžně kontrolována, začínajícím členům bude nabídnuta možnost supervize v zařízeních, po domluvě s vedením jednotlivých zařízení.  

 3. Vytváří podmínky ke stálému zvyšování odbornosti svých členů, zpracovává zásadní koncepční a metodickou problematiku. Ve spolupráci s Akademií Alternativa umožňuje muzikoterapeutům další možnosti sebevzdělávání v navazujících oborech, rozšiřujících erudovanost uměleckého terapeuta. 

 4. Navenek zajišťuje šíření takové osvěty, aby byla zajištěna náležitá komunikace s veřejností při vymezení specifik a společenského poslání uměleckých terapií, která je u nás ještě stále v začátcích a její prosazení v legislativě nás ještě čeká.

 5. Pořádá odborné konference, kde umožňuje veřejnosti seznámení s problematikou všech uměleckých terapií (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie).

 6. Zastřešuje jednotlivé terapeuty v praxi, s tím, že prověřuje jejich činnost v rámci etického kodexu + příp .i v rámci dalších relevantních dokumentů, vymezujících práva a povinnosti uměleckého terapeuta.

 7. Ve spolupráci s Akademií Alternativa provádí lektorskou činnost na podporu osvěty a zvýšení zájmu o tuto problematiku, s možností doporučení dalšího rozšíření znalostí o těchto  oborech  na půdě Akademie Alternativa.

 8.  V časopise MAUT má možnost pomocí článků a příspěvků redaktorů, odborníků i studentů Akademie Alternativa rozšiřovat náhled na problematiku umělecké terapie.

 9. Další možností je pomocí webových stránek  MAUTu dát vědět o aktivitách všech asociací.

 10. Navazuje spolupráci s ostatními sekcemi nejen v naší republice, ale i v Evropě.

 11. Bere na vědomí stanovy nejen MAUTu, ale i  EMTC (Evropské konference muzikoterapie, kde je MAUT řádným členem od 14.11.2OO9.) 

bottom of page