top of page
Dr. Marie Beníčková

PaedDr. Marie Beníčková, Ph.D., DT

Prezidentka

Phone:

+420-774-175-800

Email:

Web:

Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., DT

Muzikoterapeutka, akreditovaný garant muzikoterapie, supervizorka, hudební pedagožka, flétnistka a sopranistka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod a modelů, autorka knihy: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011) a spoluautorka knihy: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky základní škola speciální, vysokoškolská pedagožka, krajská a okresní metodička hudební výchovy, sbormistryně, lektorka seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

Muzikoterapii se věnuje od roku 1993. Věnuje se přímé terapeutické praxi s klienty i přednáškové, výukové i vědecké činnosti. V roce 2006 získala doktorát v oblasti muzikoterapie, který je opřen o dlouhodobý výzkum, jenž ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. V roce 2012 se stala absolventkou 5 – ti letého sebezkušenostního muzikoterapeutického výcviku Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem).

Vzdělání:

1989 - 1993 

1993 - 1999 

1998   

2006 

2007 - 2012 

Gymnázium Tábor - specializace - živé jazyky

Pd F UK Praha - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - studijní obor: český jazyk a literatura - hudební výchova

Absolventský koncert - obor příčná flétna

Pd F MU Brno – udělen titl. Ph. D.

studijní program - specializace v pedagogice  
Disertační práce: Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie

Terapie zpěvem - škola odhalení hlasu, pětiletý sebezkušenostní muzikoterapeutický výcvik a absolutorium studia Werbeck metody - dotace 622 hodin (Chorvatsko, Švýcarsko)

Praxe:

1994 - 1996

1998 - 2001   

2000 – 2006  

2001 - 2006  

2003 - 2005   

2005 - 2009  

2004 - 2008    

od 2006   

2006 - 2010  

2007   

2007 -  2011   

od 2007

od 2007

od 2012

ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ZŠ Tábor – učitelka 6. třídy
projekty : „Svět očima dítěte“ - reedukační techniky určené pro žáky s poruchami učení a chování, sociopatologické jevy

DÚSP Černovice u Tábora – supervizorka muzikoterapie

ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře - učitelka

PdF JU České Budějovice - odborná asistentka katedry Hv

PdF JU České Budějovice – výuka muzikoterapie - katedra Výchova ke zdraví

PdF MU v Brně – výuka muzikoterapie v rámci celoživotního vzdělání arteterapie

PdF UP v Olomouci - katedra Hv - výuka muzikoterapie, didaktika Hv

VOŠS Charitas – výuka muzikoterapie

SAGAPO Bruntál – supervizorka muzikoterapie

ZUŠ - ředitelka

Akademie Alternativa s.r.o - ředitelka a lektorka muzikoterapie

MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií - prezidentka

Členka sektorové rady - vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut, arteterapeut.

Členství v profesních organizacích, lektorská činnost

1999 – 2005  

SSŠ Tábor – okresní metodička hudební výchovy

 

1999 -            

Lektorka seminářů DVPP (Střediska služeb školám - ČR, Pedagogická centra - ČR, PdF UP Olomouc – CIV, ČHS – SPHT)

 

2001 – 2004  

PC ČB– odborná a metodická činnost v krajské sekci Hv

 

2004 - 2012  

ČHS – Společnost pro hudební terapii – předsedkyně a hlavní lektorka

 

2008 - 2013

Moravská asociace uměleckých terapií o.s. / předsedkyně

2008 -          

IPPP ČR – lektorka muzikoterapie

 

2011 -            

WFMT (Světová federace muzikoterapie) - jednatelka za ČR (MAUT)


2013 -            

MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií / Funkce: Prezidentka

 


 

Publikační činnost, konference

- duben 2001 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc

   „Využití prvků muzikoterapie v hodinách hudební výchovy“

- červen 2002 - Ostrava - konference Pd F Ostravské univerzity - Janáčkiana „K hudebním aktivitám na jihu Čech z hlediska školní výchovy a pedagogiky volného času“

 - říjen 2002 - Brno - konference Pd F MU Brno - katedra Hv „ K problematice sluchové percepce v hudební pedagogice“

 - listopad 2002 - České Budějovice - konference Pd F JU České Budějovice „ Lze cílenými hudebními aktivitami zefektivnit hodiny českého jazyka a literatury?“

 - listopad 2002 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc „ K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách“

- září 2003 - konference „Výchovu rozumem obohatit o rozměr srdce a úcty ke všemu, aneb bez celostního pohledu na svět se škola nezmění“ - Praha - muzikoterapeutická dílna

 - listopad 2004 - aktivní účast na konferenci „Hudba léčitelka“ PdF JU České Budějovice „ Prvky muzikoterapie nejen ve školní praxi“

- 2005 Břicháčková, M. (Beníčková): . Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie. Brno, 2005. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy.

- listopad 2006 – „K problematice vzdělávání v oblasti muzikoterapie a hudebně – edukační terapie“ AEDUCA FF UP Olomouc

- 2008 – Břicháčková, M. (Beníčková), Vilímek, Z.:Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky v základní škole speciální. Praha, IPPP ČR, 2008.

- 2010 – Beníčková,M., Vilímek, Z.: Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika (1. díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

- 2010 - Beníčková, M.: Specifické poruchy učení z pohledu metodiky hudba těla (2.díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

Beníčková, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení, Praha: Nakladatelství Grada, 2011 - odkaz zde

 

 

Grantová činnost

2002        

PdF JU České Budějovice – Grant FRVŠ – lektorka muzikoterapie

 

2003        

PdF UP Olomouc – lektorka muzikoterapie

 

2004        

PdF JU České Budějovice – lektorka muzikoterapie

 

2005        

PdF JU České Budějovice – koordinátorka grantu MŠMT– Muzikoterapie jako prevence sociopatologických jevů

 

2006        

Grantová činnost v rámci EU, OP-RLZ

 

 

Webové odkazy na aktivní činnost v oblasti muzikoterapie 

(Pod jménem Marie Břicháčková)

K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách - odkaz zde
Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost - odkaz zde
Program konference Psychologické aspekty hudební výchovy (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie) - odkaz zde
Hudba léčitelka - odkaz zde


 

 

Média

Odkaz na mediální výstupy - zde

bottom of page